B.I.D. services
kostkaNová pravidla veřejné podpory EU

Pravidla veřejné podpory EU stanovují podmínky, za kterých je možné poskytovat určitým soutěžitelům na vnitřním trhu, tj. na území všech zemí Evropské unie, veřejnou podporu. Ačkoliv jde o normy práva EU, jsou přímo aplikovatelné na území členských států. Na rozdíl od jiných oblastí práva (např. veřejných zakázek) tedy nejsou převáděny do českého právního řádu prostřednictvím českých právních předpisů zveřejněných ve Sbírce zákonů, ale platí přímo z práva EU. Taktéž judikatura v oblasti veřejné podpory je tvořena rozhodnutími soudů EU, nikoliv českých soudů. V tom spočívá jedno poměrně zásadní úskalí pro českou právní praxi.

Veřejnou podporou je přitom jakákoliv výhoda udělená členským státem nebo z veřejných zdrojů poskytnutá způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy. Výhody mohou přitom nabýt rozmanitých podob. Může se jednat například o přímé podpory (dotace), daňové úlevy či výjimky, zvýhodněné úrokové sazby, záruky za úvěry poskytované za obzvláště výhodných podmínek, poskytnutí pozemků či staveb za výhodných podmínek, náhrada ztrát, zvýhodněné podmínky při veřejném zadávání, odklady poplatků a příspěvků sociální povahy. Veřejná podpora EU zahrnuje nejen pozitivní přínosy pro příjemce veřejné podpory, ale také opatření, která snižují náklady, které jinak podnik obvykle nese (např. snížené nájemné). Není přitom rozhodující, zdali jde o přímou či nepřímou formu podpory. Taktéž privatizace může za určitých okolností představovat nedovolenou veřejnou podporu EU.

Stát a jeho státní organizace či společnosti, kraje, města, svazky obcí, společnosti s kontrolou veřejného sektoru trhu atd. připravující dotační programy, běžně udělují dotace, pronajímají majetek za zvýhodněných podmínek, případně poskytují jiné výhody určitým podnikům, čímž zasahují do hospodářské soutěže. Taktéž oboroví regulátoři či jiné cenové orgány určující ceny či ziskové marže soutěžitelů mohou udělit nedovolenou veřejnou podporu. V jakémkoliv takovém případě je tedy třeba se na straně těchto subjektů ptát, zdali jde z hlediska práva EU o legální, tj. slučitelnou veřejnou podporu. Tuto otázku by si ale také měli klást příjemci veřejných podpor (podniky), neboť v případě přijetí nedovolené veřejné podpory jim hrozí odejmutí takové podpory, a to včetně souvisejících úroků, a to bez možnosti odvolání se na dobrou víru.

Konference “Nová pravidla veřejné podpory EU” má za cíl představit uceleně ve dvou dnech nová pravidla veřejné podpory EU, která orgány Evropské unie postupně vydávají pro nové programovací a rozpočtové období 2014-2020. Tyto změny jsou dalekosáhlé a zasahují jak obecná pravidla veřejné podpory, nové procesní postupy Komise při schvalování veřejné podpory či řešení stížností, jakož i novou právní regulaci platnou pro oblast regionální veřejné podpory, podpory na vědu, výzkum a inovace, na služby obecného hospodářského zájmu, na životní prostředí atd. Účastník konference by měl po jejím absolvování získat orientaci o tom:

  • co je veřejná podpora EU, 
  • co tvoří podstatu nových pravidel, 
  • jaké jsou základy nových předpisů. 


Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady nových pravidel veřejné podpory ve Vaší pracovní agendě? 


Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, a to i odděleně pro první den konference (21. listopadu 2013) či druhý den konference (4. prosince 2013)


Těšíme se na setkání s Vámi, za tým společnosti B.I.D. services,


Libuše Kameníčková

manažer konference

Nová pravidla veřejné podpory EU
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31