B.I.D. services
kostkaODPADY - ekologicky i ekonomicky

vvv

Odpadové hospodářství je pro mnohé kostlivec ve skříni. Ví, že budou muset tu skříň jednou otevřít - v roce 2024. Od roku 2024 totiž platí zákaz skládkování komunálních a recyklovatelných odpadů. Mnozí se však ptají: "Co my s tím?", a zároveň si odpovídají: "Třeba se změní zákony, vymyslí se nová technologie. Teď to nemá smysl řešit.". I tak se dá uvažovat. Pokud ovšem chceme být zodpovědní, budeme se zabývat problémem odpadů už dnes - úměrně k jeho aktuálnosti. A začneme od začátku - vzděláním. Budeme sbírat informace od ekonomů i ochránců životního prostředí, podělíme se o zkušenosti z jiných obcí. Řešení se totiž nabízí mnoho - záleží na postoji odborníka, který je profesionálem v určitém oboru, a proto je přesvědčený o správnosti svého návrhu, jak zacházet s odpady. Pojďme si tedy vyslechnout více expertů z více oborů a více názorů. Zapojme se do jejich diskuse!

Nechceme se přece nechat upnout na jediné řešení.

Konference přispěje k našemu uvážlivému rozhodnutí. Naučíme se vnímat odpad jako surovinu (antropogenního původu). Analogie se surovinou rázem otevírá nové možnosti, např. fakt, že některé suroviny jsou vzácné, a proto drahé. Do této kategorie může být zařazen i odpad - některé jeho druhy. A hned vyvstávají otázky: Jak se dá odpad třídit? Jsou ekologické technologie třídění ekonomické? Jaké příležitosti a rizika se v mém rozhodnutí skrývají? 

Na tyto otázky a další, které vyslovíme, se dozvíme odpovědi na mezioborové konferenci ODPADY - ekonomicky i ekologicky.

Na konferenci zazní přednáška z oblasti environmentální psychologie. Přednášející budou dva členové psychologického týmu ČVUT - Univerzitního centra energeticky efektivních budov.

Upozorňujeme také na oblast dotací, která na konferenci nemůže být opomenuta, zvlášť s ohledem na aktuální platnost některých výzev.

NOVĚ:  Kontaminovaný stavební odpad - specifická úprava v Atomovém zákoně

VVV

Přijďte, ptejte se, diskutujte i Vy!

VVV

RNDr. Gabriela Licková, Ph.D.

manažerka konference


vvv

TÉMATA K DISKUSI:

Třídění odpadů, motivace k třídění, ekonomie třídění, dotační tituly

 • Jaké jsou možnosti (rozsah) organizovaného sběru odpadu a související legislativa (např. oddělený sběr nápojových kartonů, kovových obalů, hliníkových víček, použitého rostlinného oleje,...)
 • Jakou roli hraje velikost obce v optimálním nastavení (optimálním rozsahu) organizovaného sběru odpadů
 • Jak si spočítáme, zda se nám "na našem dvorku" vyplatí zavedení nových způsobů třídění komunálního odpadu

vvv

Význam třídění odpadů v porovnání s energetickým využitím odpadu

 • Maximalizace odděleného sběru odpadů povede k tomu, že nebude co spálit, nebo...?

- Množstevní a kvalitativní porovnání nebezpečného odpadu ze spaloven a zařízení pro energetické využití odpadu s nerecyklovatelným a nevyužitelným, tzv. zbytkovým odpadem

vvv

Odpadové hospodářství malých obcí a jejich závislost na řešení odpadů blízkými velkými obcemi nebo kraji

 • Na rozhodování o odpadu nejsme sami - bohužel nebo bohudík?

- např. Žijeme v hornatém kraji, svoz odpadu je finančně náročný, obyvatel ubývá. Musíme se nechat "tlačit ke zdi" a rozhonout o nakládání s odpadem podle našich větších, zkušenějších a bohatších sousedů?

vvv

Plán odpadového hospodářství (POH) ČR, krajů, obcí a vazby mezi jednotlivými POH v praxi

 • Mají koncepce státní, krajské, obecní nějakou souvislost? Musí zastupitelé jednotlivých obcí při řešení POH obce převzít z krajské a státní koncepce opravdu všechno?

vvv

Kapacity zařízení energetického využití odpadů (ZEVO) v závislosti na počtu těchto zařízení

 • Vyplatí se tři velká ZEVO na celou ČR nebo je lepší, aby mělo každé větší (dejme tomu, okresní) město svou "spalovnu"?

vvv

Znalosti podmiňující správnost rozhodnutí pro ZEVO;
Koncepce vzájemně se ovlivňující - Strategie rozvoje teplárenské soustavy - Plán odpadového hospodářství

 • Sběr informací a jejich rozčlenění jako vstup pro správné rozhodování
 • Důležité informace, bez nichž nelze posoudit, zda dané řešení je vhodné
 • Provázanost a logická souvislost mezi odpadem a topením

vvv

Složky životního prostředí ovlivňované různými způsoby nakládání s odpadem

 • Složka VODA: Máme spotřebovávat pitnou vodu, kterou je nutné šetřit, na mytí plastových kelímků?
 • Složka PŮDA, VODA: Slupky od banánů, plesnivý chleba, ananasová kůra - patří skutečně do biodopadu?
 • Složka OVZDUŠÍ: Neutralizace zápachu; energetické využití odpadu v ZEVO; spalovny

vvv

 

ODPADY - ekologicky i ekonomicky
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mediální partneři:
Ceská asociace odpadového hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM
Energetika Enviweb
Energie 21 TŘETÍ RUKA
Edumenu