B.I.D. services
kostkaVeřejné služby a veřejná podpora 2009

Odborná konference Veřejné služby a veřejná podpora 2009 otevře problematiku veřejných služeb ve světle pravidel veřejné podpory Evropského společenství (ES), a to se zvláštním zaměřením na oblast environmentálních a sociálních služeb.

Veřejná služba poskytovaná jako služba obecného hospodářského zájmu (také služba obecného zájmu hospodářské povahy) je ekonomickou činností vykonávanou ve veřejném zájmu a nezbytnou pro fungování společnosti. Za veřejné služby se mohou obecně považovat např. služby z těchto oblastí: elektroenergetika, doprava, poštovní služby, některé druhy sociálních služeb, rozhlasové a televizní vysílání, městská hromadná doprava, zdravotnictví, aj. Mohou to být rovněž služby poskytované na základě výhradních práv (koncesí) udělených ze strany veřejného vlastníka (stát, kraj, města a obce), např. domovy důchodců, kulturní domy, služby sociálního bydlení, případně jiné služby. 

Veřejnou podporou se obecně rozumí jakákoliv forma podpory, která narušuje či hrozí narušením hospodářské soutěže a obchodu mezi členskými státy EU nejrůznějšími formami přímých či nepřímých podpor z veřejných zdrojů tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby. Jako taková je obecně zakázaná. Tento zákaz není ovšem absolutní a existují z něho výjimky, a to mimo jiné i pro zvláštní kategorii služeb – služeb obecného hospodářského zájmu.


Konference Veřejné služby a veřejná podpora 2009 přinese odpovědi na vysoce aktuální otázky vznikající se službami obecného hospodářského zájmu, např. „Co jsou služby obecného hospodářského zájmu? Jaké mají postavení v rámci pravidel veřejné podpory? Za jakých podmínek mohou být dotovány z veřejného rozpočtu? Kdy kompenzace (tzv. vyrovnávací platba) vynaložená na poskytnutí služeb obecného zájmu nepředstavuje veřejnou podporu, a kdy naopak ano? Existuje něco jako přiměřený zisk a jak jej měřit? Jak využít pravidel veřejné podpory služeb obecného hospodářského zájmu k dotování a tím i snížení cen těchto služeb pro obyvatelstvo?“

Konference se zaměří na uplatňování obecných pravidel vyplývajících z práva Evropských společenství, a to i v kontextu případů, kdy dochází k poskytování podpory z fondů EU. Poukáže na důsledky, souvislosti a aktuální právní i ekonomické problémy v oblasti veřejných služeb, a to v kontextu veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory. Názory na výše uvedenou problematiku přednesou zástupci veřejného sektoru, Evropské komise, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poradci působící v tomto oboru. Primárně je konference určena zástupcům veřejného sektoru, kteří se s výše uvedenými otázkami setkávají na nejrůznějších místech a často na takové otázky slyší z různých míst odlišné odpovědi.

Správně definovaná veřejná služba = legitimní dotace z veřejných zdrojů bez budoucí hrozby penále.

Veřejné služby  a veřejná podpora 2009
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31