B.I.D. services
kostkaVeřejné služby a veřejná podpora - v kontextu fondů EU 2014-2020

Veřejné služby a veřejná podpora - v kontextu fondů EU 2014-2020


Již 6. ročník výroční konference na téma veřejných služeb a veřejné podpory EU se zaměří na hlavní výzvy nových pravidel veřejné podpory na veřejné služby v kontextu nového programovacího období EU 2014-2020, zejména připravovaných nových operačních programů fondů EU v ČR. Současně si klade za cíl přinést informace o hlavních novinkách v oblasti pravidel veřejné podpory EU na veřejné služby od loňské výroční konference, zejména v oblasti veřejných dopravních služeb a veřejných zakázek.

Česká republika uzavřela s Evropskou komisí v srpnu tohoto roku Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020. Tato dohoda obsahuje cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování Strategie Evropa 2020 v České republice; ESIF zahrnují Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). V současné době probíhá dokončování jednotlivých operačních programů České republiky, které budou tuto dohodu od začátku příštího roku naplňovat. 

V České republice bude možno v novém sedmiletém programovacím období vyčerpat až 23.940.771.697 EUR, tj. při kurzu 27,50 Kč/EUR více než 650 miliard Kč. Velká část těchto podpůrných prostředků v řádu desítek až stovek miliard bude v České republice směřovat i na podporu projektů, kterými se zasahuje na trh a velká část z nich se bude i týkat veřejných služeb poskytovaných na trhu. Na všechny tyto projekty se budou vztahovat pravidla veřejné podpory EU a podpůrné prostředky a míry podpory budou muset být poskytovány v souladu s těmito pravidly. Jsou to totiž právě tato pravidla, která stanovují podmínky, za kterých je možné poskytovat určitým soutěžitelům na vnitřním trhu, tj. na území všech zemí Evropské unie, veřejnou podporu. Ačkoliv jde o normy práva EU, jsou přímo aplikovatelné na území členských států. Na rozdíl od jiných oblastí práva (např. veřejných zakázek) tedy nejsou zpravidla převáděny do českého právního řádu prostřednictvím českých právních předpisů zveřejněných ve Sbírce zákonů, ale platí přímo z práva EU. Taktéž judikatura v oblasti veřejné podpory je tvořena rozhodnutími soudů EU, nikoliv českých soudů. V tom spočívá jedno poměrně zásadní úskalí pro českou právní a dotační praxi. 

Od roku 2012 probíhá na úrovni Evropské unie přijímání nových pravidel veřejné podpory EU, více viz: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html . Letošní ročník konference představí nová pravidla veřejné podpory EU ve vztahu k veřejným službám poskytovaným na trhu (tzv. služby obecného hospodářského zájmu) v kontextu pravidel upravujících čerpání prostředků z ISIF v novém programovacím období 2014-2020. Bude navazovat na dvoudenní konferenci na téma veřejných služeb konanou v Praze v červnu tohoto roku.
Konkrétně se bude konference zabývat zejména:
  • novým vysvětlením a upřesněním pojmu „veřejná podpora“ ze strany Evropské komise;
  • místem a dopadem pravidel veřejné podpory na poskytování spolufinancování z ISIF, zejména postavením pravidel veřejné podpory jako ex ante kondicionality čerpání podpor z ISIF a určením míry spolufinancování u tzv. „operací, které po dokončení vytvářejí čistý příjem“ dle čl. 61 Nařízení Evropského Parlament a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013;
  • vývojem a novinkami v obecných pravidlech veřejné podpory na služby obecného hospodářského zájmu, včetně režimu podpory de minimis na tyto služby;
  • novým výkladovým stanoviskem EK týkajícím se veřejné podpory ve veřejné dopravě a zadávání veřejných dopravních služeb;
  • vztahem nových pravidel veřejné podpory (zejména na služby obecného hospodářského zájmu) a nových zadávacích směrnic EU;
  • vztahu mezi novým nařízením o blokových výjimkách a veřejnými podporami na veřejné služby; a novými pravidly týkajícími se transparentnosti poskytování veřejných podpor.
Cílovou skupinou této svým rozsahem, obsahem i aktuálností ojedinělé konference jsou všichni ti, kteří rozdělují dotace či jiné formy podpory, jsou správci, realizátory či kontroloři evropských, národních, regionálních, krajských, či městských podpůrných programů, zástupci místních akčních skupin, státních fondů a veřejných investorů, poskytovatelé veřejných služeb, oborových regulátorů atd., jakož i soukromí podnikatelé či podniky ovládané veřejným sektorem jako potenciální příjemci podpor. Zvláštní důležitost letošního ročníku bude pro všechny ty, kteří objednávají či poskytují veřejné dopravní služby, ať již do městské či privátní dopravní operátory. 

Zajímá Vás, jaké budou změny a praktické dopady nové regulace veřejné podpory zejména na Vaše projekty fondů EU v oblasti veřejných služeb? 

Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, veřejných zakázek a fondů EU dne 9. prosince 2014 na magistrátu hlavního města Prahy.

Těšíme se na setkání s Vámi, za tým společnosti B.I.D. services,

Libuše Kameníčková, manažer konference
Mail: libuse.kamenickova@bids.cz
Telefon: 222 781 017
Mobil: 775 28 26 40

Veřejné služby a veřejná podpora -  v kontextu fondů EU 2014-2020
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31