B.I.D. services
kostkaVodní toky a retence vody v krajině

Tematické okruhy konference: význam půdy pro retenci, omezování eroze, pozemkové úpravy, krajinotvorba, retenční úpravy na vodních tocích

Existence lidstva je od pradávna spojena s vodou. Pro lidská sídla je voda nepostradatelná, ovšem jak sucho, tak i její přebytek (např. povodně) způsobují vážné problémy. Proto je nutné s vodními zdroji zacházet tak, aby voda co nejdéle zůstávala v krajině - v půdním horizontu, v mokřadech apod., a nedostávala se rychle do řek, kde je už prakticky pro krajinu nevyužitelná. Tento přístup však nebyl vždy (především v období socialismu) ctěn. Docházelo k narovnávání a betonování koryt potoků a řek, k vysoušení rybníků a rozsáhlým melioračním zásahům a krajina tak v mnoha místech ztratila autoregulační mechanismus v podobě mokřadů, litorálních pásem, říčních niv, meandrů a rozlivových oblastí. Velkou měrou přispělo a stále přispívá ke špatnému hospodaření s vodou v krajině také zemědělství, které z důvodu zvětšení obdělávaných ploch způsobilo rozorání mezí, remízků a zornění mnoha oblastí, které byly důležité pro ochranu proti erozi a udržení vody v krajině. Těmto neduhům by mělo bránit mj. nové nastavení podpor Společné zemědělské politiky, kde v rámci tzv. greeningu bude prostor pro podporu ekosystémových opatření, které zlepšují environmentální funkce krajiny, zabraňují erozi a přispívají retenci vody v půdě.

Všechna tato témata budou diskutována za účasti zástupců dotčených ministerstev, s.p. povodí, municipalit a dalších dotčených subjektů na druhém ročníku konference věnované vodním tokům, tentokráte se zaměřením na retenci vody v krajině.

Na setkání s Vámi se těší

Lukáš Kosina a Vladimír Zelený

manažeři konference

Vodní toky a retence vody v krajině
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mediální partneři konference:
Ceska informacni agentura, s.r.o. Zeměměřič
GEOinformace Vodní hospodářství